Laster...

Det kan være god lønnsomhet i å bruke såkorn av egen avling når kornet er egnet til formålet.

Spireanalyse – lever prøve før første november

Har du har tenkt å bruke eget såkorn så kom til siloen med kornprøve. Lever inn en prøve pr kornsort til oss før den 13. november så videresender vi den til Kimen Såvarelaboratoriet som utfører spire- og sjukdomsanalyse. Kornsiloen dekker ordinær analysekostnad for deg hvis du leverer innen tidsfristen og prøven representerer et kornparti som blir renset hos oss. Det vil si at i de tilfeller prøven ikke resulterer i et renseparti her, så blir analysekostnaden fakturert kunden ved sesongens slutt.

Ca 3 uker etter innlevering kommer tilbakemelding fra laboratoriet. Analyserapporten viser bl.a. spireprosent og beisebehov. Prøven skal inneholde minst 150 gram. Det er viktig at det tas ut korn på flere steder i kornbingen slik at det blir en representativ prøve. Når analyseresultatet kommer tilbake kontakter vi deg og avtaler tidspunkt for rensing og eventuelt beising av partiet.

Rensing, avrens og emballasje
Renseanleggets hovedbestanddeler er sjakt, forrens, soldrens, luftrens, triører, avrensbeholder, beisemaskin, tappestasjon og transportutstyr.
Det kornet som under rensinga havner i avrensbeholderen blir kjørt gjennom den ordinære løypa for mottak av korn til salg. Du får dermed oppgjør for dette kornet som for en vanlig kornleveranse.

Lagerleie ferdigrenset såkorn

Vi har begrenset med gulvplass og kan ikke lagre mer såkorn enn for 3 til 4 dagers rensing. Fri lagring på leveransedag pluss 3 dager. Deretter påløper lagerleie med 8 øre pr kg pr dag. 

Priser

Rensing kr 0,65 pr kg, partiavgift kr 1.500 pr parti, beising med Celest eller tilsvarende kr 0,53 pr kg. Storsekk 600 kg for engangsbruk kr 80 pr stk.


31.10.2020.LK